எங்கள் பற்றி

இன்னும் பார்ப்பு

தயாரிப்புகள்

இன்னும் பார்ப்பு

செய்திகள்

பெரிய DLP 3D அச்சடிப்பில் தயாரிப்பாளர்கள் 3D அச்சடிப்பின் திருத்தத்தை பாதிக்கும் காரணிகளை புரிந்துகொள்வது


தொழிற்சாலை விளையாட்டு DLP 3D அச்சிடர்களின் நன்மைகள்

தொழில்நுட்பத்தில் வேகமாக முன்னேற்றம் செய்ததால், அதன் பொருட்களை மேம்படுத்துவதற்கு புதிய தீர்வுகளைத் தேடிக்கொண்டிருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட அடிப்படையிலான தொழில்நுட்ப தொழில்நுட்பம், தொழில் விளையாட்டு DLP 3D அச்சகர். இந்தக் கட்டுரை உபயோகிக்கும் எலக்ட்ரானிக் கட்டுரையில், குறிப்பாக கலாச்சாரத்தின் பகுதியில்,


உபயோகிப்பாளர் மின்னஞ்சல் தொழில்நுட்பத்தில் பெரிய DLP 3D அச்சிடர்களின் நன்மைகளை ஆராய்தல்

பொருளடக்கங்கள்: உபயோகத்திலிருந்த மின்னஞ்சல் தொழில்நுட்பத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் விளையாட்டு வளர்ச்சி 4. தற்போதைய பணிகள்... தரம் மற்றும் திட்டம்


பெரிய DLP 3D அச்சிடர்களின் நன்மைகளும் பயன்பாடுகள்

தலைப்பு பெரிய தொடர்ந்த DLP 3D அச்சிடர்களின் சக்தி வெளிப்படுத்துதல் நன்மைகள் மற்றும் பயன்பாடுகள் அறிமுகம் பெரிய DLP 3D அச்சடிப்புகளின் பங்கை மீண்டும் வரையறுக்கப்பட்டது. இந்தக் கட்டுரையைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.


சிருஷ்டிப்பில் வெளியேறுதல்: ரெசின் Wax DLP 3D அச்சுப்பொறி மதிப்பிடுகிறது


இன்னும் பார்ப்பு